Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord småkraft

Nyhende før og no

Hugsar du dette?

Blogginnlegg “Dårskapens disiplar” !

Det e på'an igjen, på'an igjen...

Fossedalsvatnet, Fossedalsfossen og Nedre Fossedalen. Foto G.Skaar

Småkraft vil igjen søkje NVE om konsesjon til kraftutbygging i Fossedalen. Dei vil byggje kraftstasjon i Fossevikja med innslag av tunnel/sjakt til Fossedalsvatnet. Ved det gamle naustet ved Fossedalsvatnet skal det byggjast vassinntak, der vatnet skal førast i tunnel til kraftstasjonen i Fossevikja. For å få dette til vil ein mure demning over svaberga til utløpet mot Fossedalsfossen. Utbygginga er rekna til å gje 19 GWh, eller straum til ca 950 husstandar. Kva denne utbygginga vil gjere med Fossedalsfossen, Fossedalselva, lonane gjennom Fossedalen og Vikafossen med sitt utløp til Dalsfjorden, kan no kvar og ein tenkje seg. (Utan å kome inn på dette no er konsekvensane grundig dokumenterte av Fossedalens Vener frå før).

(teksten held fram under bilda)

Lonane og elva gjennom Fossedalen og ved ELRAKI blir nærast tørrlagde ved ei kraftutbygging

I 2006 leverte Fossedalens Vener inn over 1500 underskrifter (seriøse) mot kraftutbygging i Fossedalen til ordføraren i Askvoll. Samtidig sa kommunestyra i Askvoll og Fjaler nei til utbygging. Men eit nei er tydlegvis ikkje eit nei for Småkraft i denne saka. Dei vil på ny sende søknad om utbygging til NVE til våren. Denne gongen har dei egna ongelen med gjestehamn i Fossevikja og utvikling av Fossedalen som turområde(!) Ja, hjelp til gangsti frå den nye Dalsfjordbrua skal det visst bli råd med òg(!) Så spørst det om kommunepolitikarane vil bite på denne gongen? Eller blir dei rett og slett irriterte over at ein prøver seg igjen? For pengane og prestisjen sin del i dette spelet? For her er framleis ikkje fastbuande i Fossedalen. Fallrettshavarane bur andre stadar. Og landskaps- og kulturverdiane er vel dei same som då det vart sagt nei for få år sidan? Ja, på dugnad er det opparbeidd nye bruer og føreteke utbetring av stinettet på DNT-ruta frå Fossevikja til turlagshytta Nipebu.

Motiv frå DNTsitt stinett rundt Fossedalen

Sommartur ved Fossedalsvatnet

Det er elles verdt å merke seg at det fantastisk flotte naturområdet på nordsida av Dalsfjorden vil opne seg opp på ein heilt annan måte enn tidlegare når Dalsfjordbrua står ferdig. Eit turrlagt fosselandskap gjennom Fossedalen er kanskje ikkje det turgåarar og turistar ser føre seg som verdfullt…?

NVE lyt i dag seie nei til fleire og fleire kraftutbyggingar. Og nyleg gjekk dei ut i media og oppfordra søkjarar om å droppe kontroversielle prosjekt. Både fordi dei beste prosjekta er utbygde, og fordi det er lang ventetid på nye søknader. For underteikna verkar det difor merkeleg at Småkraft ikkje har innsett at ei utbygging i Fossedalen er dødfødt. Men det er mogeleg selskapet har god råd? Faktum er at den nye søknaden berre opptek kapasitet og fører til meirarbeid i NVE. Arbeidsinnsats som bør nyttast til meir seriøse prosjekt enn i Fossedalen.

Gustav Skaar
Stongfjorden/Dale
(stykket stod på trykk i papiravisa i Firda 1.mars)

Fossedalsfossen og Vikafossen er særmerkte landskapselement i Fossedalen og Dalsfjorden

Stillfilmserie frå Fossedalen (m/musikk)

Stillfilmserie frå Fossedalshengenipa (m/musikk)
(Alle foto/filmar copyright G.Skaar)

Om historia til Fossedalen
(Linken viser vidare til 7 deler om dagleg liv, historier, tradisjon og kultur i Fossedalen)