Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord næring

EIT NYTT HAVEVENTYR!– Konferanse om vekstpotensialet i marin næring

Den marine verdiskapinga skal auke kraftig. I 2010 var omsetnaden på 90 milliardar kroner. Det er anslått at den i 2050 vil vere på over 550 milliardar – ei seksdobling frå dagens nivå!

Kva må til for at småsamfunna langs kysten av Sogn og Fjordane skal få ei sentral rolle i den framtidige veksten? Dette spørsmålet vil vi sette søkelys på i Askvoll den 5. november.

Til konferansen kjem Statssekretær i Fiskeri- og Kystdepartementet, Amund Drønen Ringdal (H) og foredragshaldarar frå SINTEF, Ewos, Marine Harvest, Coast Seafood, Salmon Group, Norges Sildesalslag, Sogn og Fjordane fiskarlag og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Målgruppe: Alle involverte og interesserte i marin næringsutvikling innan havbruk, fiskeri, sjømat og bioteknologi. Enten du er oppdrettar, fiskar, fiskeforedlar, utstyrsleverandør, politikar, byråkrat, forskar, investor eller Petter Smart, så vil samspel, kommunikasjon og dialog vere sentralt for å kunne ta ut vekstpotensialet.

Kjem du?

Askvoll Sjøbuer
5. november 2013
kl 10.30 – 17.30

Påmelding: Britt.Hansen@askvoll.kommune.no
innan 1. november

Konferanseavgift: kr 550,-

http://www.askvolliutvikling.no/

Paneldebatt om næring og samfunn 3/9

TEMA: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Det private næringslivet i Sogn og Fjordane spelar ei svært sentral rolle i utviklinga av fylket vårt. Det same gjer ein velfungerande og effektiv offentleg sektor.
Vi veit at dei politikarar og parti ser ulikt på så vel privat næringsverksemd som på rammevilkår. Kva rammevilkår næringslivet har til ei kvar tid vil likevel avgjere kva retning utviklinga vil ta. Difor er haldningane og slagkrafta til dei som skal representere oss på Stortinget dei neste fire åra så enormt viktig.
Er du interessert i å vite korleis dei fremste politikarane våre ser på nærings- og samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane; om kva dei meiner bør gjerast for å få meir vekst og utvikling, for å få auka folketal? Korleis skal vi greie å få ”vår del av kaka”? Då bør du få med deg dette ordskiftet, på Skei Hotel rett før stortingsvalet.
Vi har fått dei fremste av kandidatane på stortingsvallistene i fylket vårt til å møte til paneldebatt på Jølster for nettopp å debattere spørsmål knytt opp til næringspolitikk spesielt og samfunnspolitikk generelt. Temaet er spissa inn mot utfordringar og mulegheiter på nærings- og samfunnsområda i Sogn og Fjordane. Rammevilkår som samferdsle, skattar og avgifter, samt offentleg regulering, restriksjonar og tidsbruk, vil bli aktuelle tema. Det same vil rekruttering og utdanning. Vi skal dessutan, ut frå fylkeskommunen sine planer, bli mange tusen fleire menneske i fylket i 2016. Kva må til for å makte denne ambisjonen? Vi ser store strukturendringar i landbruket, i havbruket, innan tryggings- og naudetatane. Ser vi teikn til sentralisering og endring av kommunestrukturen? Og kva med fylkeskommunen si framtid? Viktige tema å få opp på bordet før stortingsvalet!
Det er mange ting å ta tak i, og vi skal få fram kva vi kan forvente oss av dei som kan bli våre fremste folkevalde og kva vi kan vente oss av partia deira. Vil dei gje klare og tydelege svar til veljarane før valet?
Så, møt opp og få med deg debatten. NHO Sogn og Fjordane skal gjere sitt beste for å få til ein god, konkret og klargjerande debatt.
Det vert sjølvsagt også gode høve for publikum til å stille spørsmål til politikarane under møtet.
Og, ikkje minst: Det blir presentasjonar av samfunnsrekneskapane til nokre bedrifter, som vil synleggjere kva sjølv små verksemder bidreg med til samfunnet rundt seg.
Stad: Skei Hotel
Tid: 3. september 2013 kl. 18.00-21.00
Paneldeltakarar: Trude Brosvik, KrF, Frank Willy Djuvik, FrP, Sveinung Rotevatn, V, Vibeke Johnsen, SV, Ingrid Heggø, Ap, Ingunn Kandal, Raudt, Bjørn Lødemel, H, Liv Signe Navarsete, Sp.
Tema: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Debattleiar: Regiondirektør i NHO SF, Jan Atle Stang
Arrangør: NHO Sogn og Fjordane

Fjaler No juni 2013

Les Fjaler No her

Gode tilbod i butikkane i Dale, 25 års tilbod på Dale senter, les om rundttur i Fjaler, opp på Jarstadheia og opning av Nishammartunnellen! Og turistinformasjonen i Dale senter opnar tysdag 18. juni og er open kvar veke måndag- fredag kl 08.00 – 16.00 fram til 16. august!