Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Viser arkivet for stikkord turterreng

Langs gamle stiar

Eitrenipa og Kringla frå Fossedalsvatnet 29/8 Foto:G.Skaar

Eg gjekk den gamle ferdselsruta frå Skjerlia i Førdefjorden til Fossevika på søndag. I eldre dagar nytta dalingar og andre denne gjennomfartsruta når dei skulle på sildefiske ved Florøkanten. Ruta gjennom Fossedalen og langs Krokavatnet til Skjerlia er den som ligg lågast over havet når du går over fjellet sør/nord. I luftlinje er avstanden gjennom Fossedalen til Førdefjorden for kort å rekne.

Søndag var eg dessutan ein avstikkar oppom Fossedalshengenipa. Dennne flotte toppen med nydeleg utsikt over området, ligg lageleg til som eit toppunkt på denne ruta. Referat og bilder frå turen ligg på bloggen min.

Eg var så heldig å treffe Odd og Alma i Fossedalen då eg kom hit. Det er alltid like hyggjeleg. I denne forbindelse kom vi inn på Dalsfjordbrua, og kva dette kan ha å seie for bruken av nordsida av fjorden i tursamanheng. Og vidare korleis dette kan virke inn på bruken av Øvre og Nedre Fossedalen.

I mine auge gir dette nye og fantastiske turdimmensjonar over heile den unika nordsida av fjorden. Du kan i gåavstand frå Dale nå dei flottaste fjelltoppane som er i distriktet, gode fiskevatn, Nipebu og unike turområde. At det no føregår eit merkeprosjekt i Steiestølstraktene er veldig bra. Difor meiner eg ein bør halde fram i denne ånda på nordsida òg. Her slepp du å bruke tid i bilen for å komme deg på fjellet, og området er minst like fint som i sør…

No kjem brua, det veit vi, men arbeidet med å tilrettelegge sti bør kome i gang så fort som mogeleg. Det bør byggjast ein parkeringsplass (trur det er tenkt!?) og god gangsti frå enden av brua på Ottersteinen til Fossevika. Korleis denne stien skal tilretteleggast må planleggast i samråd med grunneigarane. Men nokon bilveg vil ein sjølvsagt ikkje ha!

I dette arbeidet må ein òg utbetre stien opp Kleivane. Denne jobben vart i si tid påbegynt av Fossedalens Vener, men er ikkje fullført. Om stien i dag ikkje direkte er farleg, så er det likevel tildels vanskeleg og glatt å kome seg opp. Spesielt for folk litt opp i åra. Eit viktig poeng i denne samanheng er at åra går, folk som har eit forhold til Fossedalen eldest, og vedlikehald av bygningsmasse ofte er avhenging av desse menneska. For både turgåarar og grunneigarar vil ein sti frå Ottersteinen, og utbetring av stien opp Kleivane, vere veldig viktig for framtida. Og slik at komande generasjonar også kan få eit forhold til Fossedalen og ta vare på kulturminna… Eg håpar andre òg vil sjå verdien av dette.

Eg vil difor oppfordre kommunale interesser i Askvoll og Fjaler, og private lag, om å komme på bana i denne saka. Dugnadsånda veit eg lever. Nemnde prosjekt bør etter mitt syn ha høg prioritet når ein veit kva tur- og kulturverdiar vi har på nordsida av Dalsfjorden.

Vedlagt nokre bilder frå søndag

Lette skoddeslør over Fossedalshengenipa. Langevatnet med Nipebu t.v.

Utløpet av Svartetjørna. Fossedalshengenipa t.h.

Kloppa i sørenden av Krokavatnet

Øvre Fossedalen med Kringla bak (motlys…)

Motiv ved Øvre Fossedalen

Fast fotoplass ved Fossedalsvatnet med Øvre Fossedalen og Eitrenipa i bildet

Eitrenipa, og Kringla (N&S) ved sørenden av Fossedalsvatnet

Ved Fossedalsfossen

Fam Odd Fossedal

Det beiter sauer i Nedre Fossedalen no

Broderen henta meg i Fossevika

Kjende motiv frå nordsida av Dalsfjorden

ds