Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Fjaler kommunestyre. Møte måndag 17. okt 2016

Møte i kommunestyret mandag 17.10.2016

Fjaler kommunestyre skal ha møte i Fjalerhuset 17.10.2016 kl 12.30.
 
 
Plan for dagen
Kl 12.30 Møtet starta med orientering ved Hafs Utvikling, deretter orientering  om Flekke internasjonale skule

Kl 13.00 Ordinært møte i kommunestyret

Saksliste:

085/16 – 16/8353 – Godkjenning av innkalling og sakliste

086/16 – 16/7867 – Godkjenning av protokoll

087/16 – 16/8354 – Referatsaker

014/16 – 16/7863 – Asfaltering 2016 – Orientering om vedtak etter § 13 i kommunelova – formannskapet si sak 066/16

088/16 – 16/8350 – Katrine Vesterås – Søknad om fritak frå politiske verv i perioden 17.10.16 – 03.05.17

089/16 – 16/8307 – Nye kommunale driftsavtalar med Musea i Sogn og Fjordane

090/16 – 16/8323 – Endring av reguleringsplan med reguleringsføresegner for hytter på gbnr. 278/2, 279/2 og bustader på gbnr. 279/12 i Folkestad, Folkestad hyttefelt. Vedtak av plan.

091/16 – 16/8251 – Fjaler helsetun – Ombygging av Fjaler sjukeheim

092/16 – 16/8300 – Omdisponering av investeringsmidlar

093/16 – 16/8320 – Regionalt friluftsråd på kysten

094/16 – 16/7628 – Rullering av reglement for folkevalde og delegasjonsreglement

095/16 – 16/8198 – Verdivurdering Firda billag

096/16 – 16/8331 – Interpellasjon frå Anne Hopland (SP) – plassering i kommunestyresalen

097/16 – 16/8330 – Interpellasjon frå Fjaler SV om TISA-fri sone

098/16 – 16/8344 – Interpellasjon frå MDG om innkjøp

099/16 – 16/7840 – Verdivurdering av aksjar i Sunnfjord Energi AS – ny handsaming

Kjelde: Fjaler kommune.

11.10.2016
Asbjørn Eikerol

Fjaler kommunestyre. Møtet i sept. 2016

Vist 506 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder